Vinaora Nivo Slider 3.x
ฮิต: 2454

          โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗  ตำบลพระพุทธบาท  อำเภอศรีเชียงใหม่  จังหวัดหนองคาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๑  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๔   เปิดสอน ตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖   มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๓  ไร่   ๘๖  ตารางวา โทรศัพท์ ๐๔๒ – ๐๑๔๘๙๑ / โทรสาร ๐๔๒-๐๑๔๘๘๘   เขตพื้นที่บริการ ตำบลพระพุทธบาท ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ ๑ บ้านพระบาท   หมู่ ๒ บ้านสะพานพุทธ   หมู่ ๓ บ้านโคกซวก หมู่ ๔ บ้านไทยเจริญ หมู่ ๕ บ้านวังน้ำมอก หมู่ ๖ บ้านลุมพินี หมู่ ๗ บ้านไทรงาม หมู่ ๘ บ้านปุดดู่   หมู่ ๙ บ้านห้วยช้างเผือก หมู่ ๑๐ บ้านห้วยไฮ