Vinaora Nivo Slider 3.x
ฮิต: 3060

ข้อมูลอาคารสถานที่ เช่น จำนวนอาคาร จำนวนห้องประกอบ เป็นต้น

           ๑. อาคารเรียน ๒ ชั้น ๑ หลัง จำนวนห้องเรียน ๑๐ ห้อง

           ๒. อาคารเรียน ๑ ชั้น ๑ หลัง จำนวนห้องเรียน ๖ ห้อง

           ๓. อาคารห้องสมุด ๑ หลัง แบ่งเป็นห้องสมุด ๑ ห้อง และห้องนาฎศิลป์ ๑ ห้อง

           ๔. อาคารห้องพยาบาล ๑ หลัง

           ๕. อาคารสำนักงาน ๑ หลัง แบ่งเป็นห้องประชุม ๑ ห้อง ห้องสำนักงาน ๑ ห้องและห้องผู้อำนวยการ ๑ ห้อง

           ๖. อาคารคหกรรม ๑ หลัง แบ่งเป็นห้องปฏิบัติการคหกรรม ๑ ห้องและห้องปฏิบัติการการงานอาชีพ ๑ ห้อง

           ๗. ห้องน้ำ ๒ หลัง

           ๘. สนามฟุตบอล ๑ แห่ง

           ๙. สนามวอลเลย์บอล ๑ แห่ง

           ๑๐. สนามฟุตซอล ๑ แห่ง