Vinaora Nivo Slider 3.x
ฮิต: 3862

ปรัชญาโรงรียน            นตฺถิ  ปญฺญา   สมาอาภา  :  แสงสว่าง  เสมอด้วยปัญญา  ไม่มี              

อัตลักษณ์ผู้เรียน          ยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยคุณธรรม

เอกลักษณ์โรงเรียน      นาฎศิลป์เด่น  เน้นคุณธรรม

คำขวัญ                    คุณธรรมดี   มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น

สีประจำโรงเรียน                    ฟ้า  -  เหลือง

อักษรย่อโรงเรียน                    พ.ว.

         

                                           

สัญลักษณ์โรงเรียน                  รูปพิพิธภัณฑ์  หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี