Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม"  

ฮิต: 231

วิสัยทัศน์ 

                    สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้เก่งดีมีสุข    เสริมสร้างทักษะชีวิตเต็มศักยภาพ

อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย  ระดมสรรพกำลังพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐาน

พันธกิจ 

           ๑. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้บรรลุมาตรฐานการศึกษา

           ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา  และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ สอนของโรงเรียน

          ๓. พัฒนาระบบปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

          ๔.  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน  ได้รับการพัฒนา  มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน